TOTALE UITVERKOOP WEGENS PENSIOEN


Retourneren - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is geen verplichting.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking.
Verpakkingen die geopend/beschadigd zijn en/of waar de verzegeling van verbroken is kunnen niet geretourneerd worden.

Gevolgen van de herroeping

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij of zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De ondernemer betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen heeft teruggekregen, of er werd aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen werd medegedeeld, aan de ondernemer terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen.

De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het modelformulier voor herroeping dient volgende elementen te bevatten:

Modelformulier voor herroeping

—Aan …….

—Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

—Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

—Naam/Namen consument(en)

—Adres consument(en)

—Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

—Datum

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien hieronder. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:

  • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  • betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  • betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
  • betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
  • voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
  • betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

© 2024 Schoenen Martens BV -Verheydenstraat 17, 1700 Dilbeek (België) - BTW BE 0462.608.935
Algemene voorwaarden - Betalen - Verzenden & afhalen - Retourneren - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Schoenen Martens gebruik van cookies. Meer informatie    OK